De Piratenpartij

Inskrivet av Anonym tors, 2006-06-29 22:34

Inleiding

Wij willen de globale wetgeving veranderen om de nieuwe informatiemaatschappij te vergemakkelijken, deze wordt gekenmerkt door diversiteit en openheid. Wij doen dit door de eisen te verhogen van eerbied voor de burgers en hun recht op privacy, evenals hervormingen op auteursrecht en octrooirecht (patentrecht) te eisen.
De drie kernpunten van de Piraten Partij zijn de behoefte aan bescherming van burgerrechten, de wil om onze cultuur te bevrijden, en het inzicht dat octrooien en privémonopolies de maatschappij beschadigen.
Onze maatschappij is er één van controle en toezicht waar praktisch iedereen wordt geregistreerd en in de gaten gehouden. Het werkt averechts in een moderne gerechtelijke staat om toezicht op te leggen aan al zijn burgers, daardoor behandelt men hen zoals verdachten. De democratie veronderstelt sterk de bescherming van de rechten van burgers.
Het auteursrecht werd gecreëerd om voordelen te bieden aan de maatschappij, om handelingen van creatie, ontwikkeling en het verspreiden van culturele uitdrukkingen aan te moedigen. Om deze doelstellingen te bereiken, hebben wij een evenwicht tussen gemeenschappelijke eisen van beschikbaarheid en distributie nodig aan de ene kant, en de eisen van de schepper om erkend en beloond te worden aan de andere kant. Wij beweren dat het huidige auteursrechtsysteem uit zijn evenwicht is gebracht. Een maatschappij waar de culturele uitdrukkingen en de kennis voor allen onder gelijke voorwaarden vrij beschikbaar is, komt ten goede aan het geheel van de maatschappij. Wij beweren dat het wijdverspreide en systematische misbruik van de hedendaagse auteursrechten deze doeleinden tegenwerkt door zowel de beperkingen, van creatie, en toegang tot, culturele uitdrukkingen.
De geprivatiseerde monopolies zijn één van de grootste vijanden van de maatschappij, aangezien zij tot prijsstijgingen en grote verborgen kosten voor burgers leiden. Octrooien zijn officieel gesanctioneerde monopolies op ideeën. De grote bedrijven haasten vol overgave om octrooien te bemachtigen, zij kunnen deze tegen kleinere concurrenten gebruiken om hen te verhinderen onder gelijke voorwaarden te concurreren. Een monopolistisch doel is niet om prijzen en voorwaarden aan te passen aan wat de markt zal dragen, maar zal eerder hun oneerlijk verkregen rechten als hefboom gebruiken om de prijzen te verhogen en vele scheve voorwaarden te stellen op het gebruik en het verlenen van vergunningen. Wij willen de kansen beperken om beschadigende en onnodige monopoliesituaties tot stand te brengen.
De handelsmerken zijn hoofdzakelijk nuttig als consumentenbeschermingsapparaten. Wij vinden dat handelsmerken dezer dagen meestal goed werken, en stellen hier geen verandering voor.

Democratie, Burgerrechten en Persoonlijke Vrijheden

Het recht op privacy staat geschreven in de Zweedse grondwet. Vanuit dit fundamentele recht vloeien verscheidene andere basisrechten van de mens voort, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van mening, vrijheid om informatie te vergaren en het recht op het vergaren van cultuur en persoonlijke ontwikkeling. Alle pogingen door de staat om deze rechten in te korten moeten in twijfel worden getrokken en bestreden worden met krachtige oppositie.
Alle machten, systemen en methodes die de staat tegen zijn burgers kan gebruiken moeten onder constant evaluatie en nauwkeurig onderzoek door verkozen ambtenaren zijn. Wanneer de overheid toezichtbevoegdheden gebruikt tegen normale burgers die niet van een misdaad worden verdacht, is het een fundamenteel onaanvaardbare en duidelijke schending van het recht op privacy. Elke burger moet het recht op anonimiteit worden gegarandeerd die inherent is aan onze grondwet en aan het recht van het individu om het gebruik van al zijn of haar persoonlijke gegevens te beheren moeten worden versterkt.
De Piraten Partij neemt een positie in tegen speciale wetgevingen die betrekking hebben op terrorisme gerelateerde misdaden. De sancties en strafrechtelijke richtlijnen die reeds op zijn plaats zijn voor acties die Zweedse Burgers schade berokkenen of bedreigen volstaan. De huidige antiterreurwetten doen het proces wethandhaving te niet, en riskeert gebruikt te worden als repressief hulpmiddel tegen immigranten en dissidenten.
De overheid moet de grondwet respecteren, niet alleen in woorden, maar ook in daden. De eerbied voor de burgers en hun privacy zal betekenen dat principes zoals verbod van marteling, integriteit van wetgeving, toepasselijke rechtspraak, boodschappersimmuniteit en het postgeheim niet onderhandelbaar zijn. De Piraten Partij wil en zal handelen om een partij bloot te stellen en neer te halen waarvan de partij van mening is dat die rechten van mens niet respecteert. Dit respect wordt verwacht van de westerse democratie.
De wet op het postgeheim zal verhoogd worden tot een algemene communicatie geheimenhandeling. Net zoals het niet is toegestaan om andermans post te lezen tegenwoordig, zo zal ook het lezen of toegang verschaffen tot iemand anders zijn e-mail, sms of andere vormen van berichten verboden worden, ongeacht de onderliggende technologie of wie de exploitant is. Alle uitzonderingen van deze regel moeten in elk geval goed onderbouwd worden. Werkgevers zullen slechts toegang mogen hebben tot de berichten van werknemers als dit absoluut noodzakelijk is om de technische functionaliteiten te beveiligen of als dit in direct verband is met beroepsplichten van de medewerker. De overheid zal alleen toegang verleend worden tot een burgers communicatiemiddelen, of het onder toezicht zetten van een burger als er een degelijke verdenking van een misdaad is die wordt begaan door bovengenoemde burger. In alle andere gevallen zal de overheid moeten veronderstellen dat zijn burgers onschuldig zijn, en moet men hen met rust laten. Deze geheimenhandeling van de communicatie moet een sterke rechtsbescherming genieten, want de overheid heeft herhaaldelijk aangetoond dat het niet toevertrouwd kan worden met gevoelige informatie.
Wij willen de Richtlijn van het Behoud van Gegevens herroepen en het burgerrecht op privacy versterken.
De Piraten Partij heeft geen advies of Zweden wel of niet lid moet worden van de Europese Unie, maar nu wij het zijn, hebben wij het recht om te eisen dat de unie wordt geregeerd door middel van democratische principes. Er moet aandacht gevraagd worden op de lange termijn voor het democratische tekort in de Unie. De eerste stap is het verhinderen van het vastleggen van de gebrekkige grondwet. De voorgestelde grondwet van de Europese Unie waartegen in Frankrijk en Nederland tegen werd gestemd zal niet goedgekeurd worden, noch in zijn originele vorm noch met cosmetische veranderingen.
Besluitvorming en overheidsdienst in zowel Zweden en De Europese Unie zal door transparantie en openheid worden gekenmerkt. De Zweedse vertegenwoordigers in de EU zullen handelen om de Unie dichter bij het Zweedse principe te brengen van openbare toegang tot verslagen.
De basis van democratie zal, zowel in Zweden als in de EU worden beschermd.

Bevrijd Onze Cultuur

Toen de auteursrechten oorspronkelijk werden gecreëerd, regelden zij slechts het recht van een schepper om als de schepper erkend te moeten worden. Het is later uitgebreid om het commerciële kopiëren van de werken evenals het beperken van de natuurlijke rechten van burgers en organisaties zonder winstbejag te behandelen. Wij zeggen dat deze verschuiving van het evenwicht een onaanvaardbare ontwikkeling heeft veroorzaakt voor de volledige maatschappij. De economische en technologische ontwikkelingen hebben de auteursrechtwetten ver uit balans geduwd en het leidt tot onrechtvaardige voordelen voor een paar grote marktleiders ten koste van consumenten, scheppers en de maatschappij in algemene zin. Miljoenen klassieke liederen, films en boeken worden als gijzelaars vastgehouden in de kluizen van reusachtige media bedrijven, die niet genoeg gewild worden door hun focusgroepen om opnieuw uit te geven maar potentieel te voordelig zijn om te bevrijden. Wij willen ons cultureel erfgoed bevrijden en het toegankelijk maken voor iedereen, vóór tijd het celluloid van de oude filmspoelen vernietigt.
Zinloze wetten zijn een manier om makkelijkere wetgeving voor materiële eigenschappen te maken voor onbelangrijke waarden. De ideeën, kennis en de informatie zijn niet-exclusief door aard en hun gemeenschappelijke waarde ligt in hun inherente capaciteit om gedeeld en verspreid te worden.
Wij vinden dat de auteursrechten tot hun oorspronkelijke staat moeten worden hersteld. De wetten moeten worden veranderd om slechts het commerciële gebruik en kopiëren van de beschermde werken te regelen. Om exemplaren te delen, of anders de werken te verspreiden of gebruiken zonder winstbejag, mag nooit onwettig zijn aangezien dergelijk eerlijk gebruik aan eenieder in de maatschappij ten goede komt.
Wij willen commerciële auteursrechten hervormen. Het oorspronkelijke idee van auteursrechten was altijd om een eerlijk evenwicht tussen tegenstrijdige commerciële belangen te vinden. Vandaag de dag is deze balans verloren en moet deze worden herwonnen.
Wij stellen een vermindering van commerciële auteursrechtbescherming voor, d.w.z. het monopolie om kopieën van exemplaren van een werk te maken voor commerciële doeleinden, te beperken to vijf jaar na de publicatie van het werk. De rechten om afgeleide werken te maken zullen worden aangepast zodat de basisregel vrijheid voor allen zal zijn om deze onmiddellijk te maken. Alle uitzonderingen van deze regel, zoals bijvoorbeeld vertalingen van boeken of het gebruik van beschermde muzikale stukken in films, zullen uitdrukkelijk opgesomd worden in de statuten.
Wij willen een eerlijk en evenwichtig auteursrecht tot stand brengen.
Al het niet-commerciële verzamelen, gebruiken, verwerken en distribueren van cultuur zal uitdrukkelijk bevorderd worden. Technologieën die consumenten beperken in hun wettelijke recht om informatie en cultuur te kopiëren en te gebruiken, zogenaamde DRM, zouden moeten worden verboden. In gevallen waarbij dit tot duidelijke nadelen voor de consument leidt, zal elk product dat DRM bevat duidelijke waarschuwingen tonen om consumenten over dit feit te informeren.
Contractuele overeenkomsten die ten uitvoer worden gelegd om dergelijke wettelijke distributie van informatie van te verhinderen zullen ongeldig en nietig worden verklaard. Niet-commerciële distributie van de gepubliceerde cultuur, informatie of kennis - met de duidelijke uitzondering van persoonsgegevens - moet niet worden beperkt of bestraft. Als logisch gevolg van dit, willen wij de lege mediabelasting afschaffen.
Wij willen het culturele gemeenschap creëren.

Octrooien en Privémonopolies zijn Slecht voor de Maatschappij

De octrooien hebben vele schadelijke gevolgen. De farmaceutische octrooien zijn de oorzaak van menselijke sterfgevallen door ziekten waarvoor zij zich medicijnen hadden kunnen veroorloven, onderzoekprioriteiten zijn scheef, en onnodig hoge en toenemende kosten van geneesmiddelen in rijkere delen van de wereld.
De octrooien op het leven en de genen, zoals gepatenteerde gewassen, leiden tot onredelijke en schadelijke gevolgen. De octrooien op software houden technologische ontwikkeling tegen en vormen een ernstige bedreiging tegen Zweedse evenals het Europese kleine en middelgrote ondernemingen in de IT sector.
Er wordt gezegd dat octrooien innovatie bevorderen door uitvinders en investeerders in nieuwe uitvindingen en productiemethodes te beschermen. In werkelijkheid worden de octrooien steeds meer gebruikt door grote bedrijven om kleinere bedrijven te belemmeren om te concurreren onder gelijke voorwaarden. In plaats van het bevorderen van innovatie, worden de octrooien gebruikt als 'mijnvelden' wanneer er oorlog tegen anderen wordt gevoerd, vaak zijn het patenten waar de eigenaar geen plannen voor heeft om ze zelf verder te ontwikkelen.
Wij geloven dat octrooien overbodig zijn geworden en dat zij de actieve innovatie en de verwezenlijking van nieuwe kennis verstikken. Bovendien, door enkel naar economische sectoren te kijken die niet patenteerbaar zijn is het duidelijk dat de octrooien eenvoudigweg niet nodig zijn. Marktwerking die voort komt uit het principe 'eerste op de markt' volstaat goed voor het bevorderen van innovatie. De uitvinders zouden vrij moeten kunnen concurreren met natuurlijke voordelen zoals innovatieve ontwerpen, klantenvoordelen, prijs en kwaliteit, in plaats van een door de staat toegekende monopolie op kennis. Niet hoeven betalen voor kleine legers van deskundigen in octrooirecht zal middelen vrijgeven die voor het creëren van echte innovaties en het verbeteren van producten kunnen worden gebruikt, dit zal uiteindelijk ten goede komen voor ons allen.
Wij willen octrooien geleidelijk aan afschaffen.
Behalve het misbruiken van octrooien, proberen de grote bedrijven om op andere manier monopolies te creëren. Door informatie over dingen zoals bestandsformaten en interfaces geheim te houden, proberen zij om tot gedwongen winkelnering te komen (een vorm van koppelverkoop). Daardoor beperken zij de concurrentie met een overduidelijke veronachtzaming voor de waarde van de vrije en eerlijke markt. Deze praktijk leidt rechtstreeks tot hogere prijzen en een lager ontwikkelingstempo. Wanneer de met openbare fondsen gefinancierde sector informatiesystemen verkrijgt of informatie zelf produceert, moet het de vorming of de voortzetting van deze privé monopolies op informatie, kennis, ideeën of concepten actief tegengaan. Initiatieven zoals 'Open Access', met de bedoeling het vrij ter beschikking stellen van resultaten van onderzoek, zullen worden aangemoedigd en worden gesteund.
De privémonopolies zullen worden bestreden.
De openbare sector zal documenten archiveren en zal hen openbaar beschikbaar maken in open formaten. Het zal mogelijk worden om met de overheid te communiceren zonder te worden gebonden aan een bepaalde privé leverancier van software. Het gebruik van 'open source' in de openbare sector, inclusief scholen, zal worden bevorderd.
De open formaten en de open source zal worden aangemoedigd.

Afsluitende woorden

Wij wensen om burgerrechten, het recht op privacy en basisrechten van de mens te bewaken. Toen de overheid uit routine zijn burgers onder toezicht zette, leidde dit onvermijdelijk tot misbruik van bevoegdheden, onrechtvaardigheden en gebrek aan vrijheden. Wij eisen een correctie van deze onrechtvaardigheden. Wij eisen rechtvaardigheid, vrijheid en democratie voor de burgers.
Het tegenwoordige auteursrecht en octrooirecht leidt tot schadelijke monopolies, het verlies van belangrijke democratische waarden, belemmering van de verwezenlijking van cultuur en kennis, en verhindering van het bereiken van de burgers. Wij eisen de afschaffing van octrooien en de invoering van eerlijke en evenwichtige wetten voor auteursrechten, die in de wil van de mensen wortels hebben om het leven van mensen te verrijken, een gezond bedrijfsklimaat toe laten, een kennis en cultureel gemeenschap te creëren, en daardoor ten goede komend aan de ontwikkeling van de maatschappij als geheel.
Ons werk met betrekking tot dit wordt nu geconcentreerd op parlementaire middelen en daarom streven wij naar een mandaat van de mensen om hen in deze kwesties te vertegenwoordigen.
De Piraten Partij streeft er niet naar een deel van een beleid uit te maken. Ons doel is een positie van tie breaker in het parlement te gebruiken als hefboomwerking, en een beleid te steunen dat de kwesties in ons platform op een bevredigende manier bedrijft. Wanneer zij dat doen, dan zullen wij steun bieden aan dat beleid op andere kwesties waar wij van verkiezen om er geen eigen mening op na te houden.
Om als een sterke beweging te verenigen, hebben wij verkozen om geen standpunt in te nemen over politieke kwesties die niet aan de hierin verklaarde principes worden verbonden.
Wij bevinden ons verenigd rond onze bescherming van het recht op privacy, onze wil op de hervorming van auteursrechten, en de behoefte om octrooien af te schaffen.

Translated by Tom Gommers.
Quality control by  Robert van der Meer.
Content checked by Samir Allioui, Interim Chairman Piraten Partij Nederland, http://www.piratenpartij.nl/